Urząd Gminy Nieborów

Na skróty

Treść strony

Świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej

Świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej

9 lutego br. weszło w życie rozporządzenie MSWiA w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego strażakom OSP. Kwota świadczenia to 200 zł miesięcznie. Dodatek będzie wypłacany ze środków budżetu państwa. Przysługuje druhnom i druhom z OSP po osiągnięciu przez mężczyznę 65., a przez kobietę 60. roku życia. 

Świadczenie otrzymają strażacy, którzy przez co najmniej przez 25 lat (druhowie) lub 20 lat (druhny) brali czynny udział w akcjach ratowniczych.

- Zachęcam druhów i druhny, którzy ukończyli 65 lat dla mężczyzn oraz 60 lat dla kobiet  do przygotowania dokumentacji i złożenie wniosku o świadczenie ratownicze. To główny element nowej ustawy o OSP przyjętej przez polski Rząd, będący ukłonem w stronę druhów ochotników, którzy przez wiele lat służyli lokalnej społeczności ratując mienie i życie ludzkie. Służba w OSP to poświęcony czas, niejednokrotnie podejmowane ryzyko, własne zdrowie i zaangażowanie, za które podziękowaniem będzie przyjęty dodatek w postaci świadczenia ratowniczego z tytułu wysługi lat w ochotniczej służbie.

Wypłacanie świadczenia ratowniczego wynika z przepisów ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, która całościowo reguluje funkcjonowanie OSP i powstała w MSWiA przy udziale strażaków ochotników. Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego należy złożyć do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie bezpośredniego uczestnictwa w akcjach ratowniczych przez wymagany okres. Osobom, które osiągnęły odpowiedni staż czynnego udziału w akcjach ratowniczych, świadczenie może zostać przyznane już od 1 stycznia 2022 roku. Warunkiem jest złożenie wniosku w ciągu 9 miesięcy od wejścia w życie ustawy o OSP, czyli od 1 stycznia br. Szczegółowe informację dotyczące wniosku oraz wymaganej dokumentacji publikujemy poniżej:

Świadczenie ratownicze dla ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych - na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 200 zł, która będzie podlega corocznej waloryzacji do dnia 1 marca każdego roku.

Komu przysługuje świadczenie:

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:

1)      czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:

 • w przypadku mężczyzn             – przez co najmniej 25 lat;
 • w przypadku kobiet                    – przez co najmniej 20 lat;

2)      oraz osiągnął:

 • w przypadku mężczyzn             – 65 rok życia,
 • w przypadku kobiet                    – 60 rok życia.

Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Osoba ubiegająca się o świadczenie ratownicze musi wykazać stosowny okres bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:

1)      od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP,

2)      od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie 3 świadków (KP PSP  wyjaśnia, że w zasobie archiwalnym informacji ze zdarzeń częściowo posiada potwierdzenie udziału strażaków OSP w akcjach ratowniczych),

3)        do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie 3 świadków,

 Zasady odnoszące się do osób powoływanych na świadków: 

Co najmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych (Wójt, Starosta, pracownik Urzędu Gminy bądź Dyrektor Szkoły, Radny Gminny bądź Powiatowy, Sołtys, Komendant Powiatowy PSP lub Policji itp.).

Dopuszcza się więcej niż trzech świadków, w przypadku gdy osoby pełniły swoją funkcję tylko przez fragment okresu bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych - wskazanego przez wnioskującego o przyznanie świadczenia ratowniczego.

Świadkiem nie może być:

1)      małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy,
2)      osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli,
3)      osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej,
4)      osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Pisemne oświadczenie świadków, podlega weryfikacji przez Wójta Gminy Nieborów pod względem jego wiarygodności, a następnie jest zwracane wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca był członkiem ochotniczej straży pożarnej poza terenem Gminy Nieborów, to za ten okres czasu oświadczenie weryfikuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy dla siedziby tej jednostki.

Jak uzyskać świadczenie ratownicze OSP:

 1. Pobierz i wypełnij wniosek z klauzulą RODO 
 2. Znajdź co najmniej 3 świadków, którzy poświadczą Twoje czynne uczestnictwo w działaniach ratowniczych. Jednym z trzech świadków musi być osoba, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. Ważne: osoba ta może poświadczać tylko czasookres, w którym pełniła funkcję publiczną lub w którym była zatrudniona w urzędzie.
 3. Pobierz i wraz ze świadkami, wypełnij oświadczenia o udziale w działaniach lub akcjach ratowniczych.  Niezbędne jest również podpisanie klauzuli RODO przez świadków (każdy z osobna).
 4. Umów się, a następne udaj do Urzędu Gminy Nieborów w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczeń świadków przez Wójta Gminy Nieborów.
 5. Do Wójta Gminy Nieborów należy złożyć:
  1. wypełnione podanie o przeprowadzenie weryfikacji oświadczeń;
  2. wypełnione oświadczenia świadków (co najmniej 3)
  3. podpisaną przez świadków klauzulę RODO (każdy z osobna)
  4. oświadczenie podpisane prze obecnego prezesa OSP czy dana osoba jest lub była członkiem danej OSP lub legitymację członkowską OSP

Podanie i oświadczenia do pobrania poniżej lub w  Urzędzie Gminy Nieborów, pokój nr 208; e-mail: m.cichal@nieborow.pl

 1. Po uzyskaniu potwierdzenia oświadczeń przez Wójta Gminy Nieborów, dostarcz oryginały oświadczeń wraz z klauzulą RODO oraz wypełnionym wnioskiem o przyznanie świadczenia ratowniczego do Komendy Powiatowej PSP w Łowiczu ul. Seminaryjna 4, 99-400 Łowicz.

Wniosek oraz klauzula RODO do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Nieborów, pokój nr 208;                e-mail: m.cichal@nieborow.pl

Po dostarczeniu kompletu dokumentów oczekuj na doręczenie decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Łowiczu potwierdzającej przyznanie świadczenia.

Kiedy następuje wypłata?

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze.

Osoba, która złożyła wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (do dnia 30 września 2022 r.) nabywa prawo do świadczenia z wyrównaniem do dnia wejścia w życie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (od 1 stycznia 2022 r.).

Telefony kontaktowe w sprawach świadczenia ratowniczego:

 1. Urząd Gminy Nieborów – Mariola Cichal  tel: 046 838-56-13 w 208;                                                  e-mail: m.cichal@nieborow.pl 
 2. Komenda Powiatowa PSP Sekretariat tel: 46 830-25-50;                                                                     e-mail:  kppsp06@straz.lodz.pl  (sprawy ogólne)
 3. Naczelnik Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu tel: (46) 830-25-55; e-mail: t.ledzion@straz.lodz.pl

 

« wstecz

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Inne opcje