Urząd Gminy Nieborów

Na skróty

Treść strony

Wzór deklaracji i aktualne stawki

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nieborów

Od dnia 01.01.2021 r. zmienia się stawka za odpady komunalne, która zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nieborów XXXI/189/20 z dnia 30 listopada 2020 r. wynosić będzie:

  • w przypadku zadeklarowania przez właściciela zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych stawka, na podstawie uchwały Rady Gminy, ulega obniżeniu o 23,88 % należnej miesięcznej opłaty i wynosi 25,50 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 33,50 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, 
  • miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – ustalona została w wysokości 67,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość *.

 

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

W związku ze zmianą stawki właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do składania nowej deklaracji, a opłatę uiszcza w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochody budżetu gminy i muszą się bilansować (dochody muszą się równać wydatkom). Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, wiąże się z czynnikami, na które Gmina nie ma żadnego wpływu. System gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa musi się samofinansować. Gmina nie może zarabiać na systemie gospodarowania odpadami, ani do niego dopłacać. Wnoszone przez Mieszkańców opłaty oraz ponoszone koszty są księgowane zgodnie z ustawą na wyodrębnionym rachunku bankowym. Nie mogą być one przeznaczone na sfinansowanie innych zadań niezwiązanych z gospodarką odpadami.

Opłatę należy wnosić: 

  1. na konto Urzędu Gminy Nieborów Nr 53 9288 1066 1144 7148 2000 0330 BSZŁ O/Nieborów   wpisując imię i nazwisko właściciela nieruchomości, oraz adres nieruchomości na której wytwarzane są odpady   Tytułem: „opłata za gospodarowanie odpadami …. kwartał 2021 r.”,
  2. kasie Urzędu Gminy Nieborów w godz.: poniedziałek 10:00-17:45 (przerwa 14:00-14:45) wtorek  - piątek  7:15 - 14:00,
  3. u inkasenta – sołtysa wsi.

Terminy płatności:

  1. I kwartał do  22.02.2021 r.
  2. II kwartał do 20.05.2021 r.
  3. III kwartał do 20.08.2021 r.
  4. IV kwartał do 22.11.2021 r.

 Jednocześnie informuje, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wartości zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów (pokój 207).

 

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Inne opcje