Urząd Gminy Nieborów

Na skróty

Treść strony

Program "Ciepłe mieszkanie"

Ciepłe mieszkanie

NABÓR DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE”.

 Celem naboru jest oszacowanie liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie oraz określenie rodzaju oczekiwanego wsparcia. Będzie to podstawa do wystąpienia przez Gminę Nieborów o dofinansowanie w określonej wysokości, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Deklaracje będą przyjmowane do dnia 20.12.2023 r.

Za datę złożenia deklaracji uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Nieborów.

Druk deklaracji znajduje się w załącznikach na dole strony oraz w Urzędzie Gminy Nieborów w pokoju 208.

Deklarację można złożyć:

1) w formie papierowej w pokoju 208 w Urzędzie Gminy Nieborów lub przesłać na adres: Urząd Gminy Nieborów, ul. Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów lub

2) w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Nieborów: ePUAP: /es0lw1r71z/skrytka.

UWAGA! Deklaracja nie stanowi wniosku o udzielenie dofinansowania.

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy dotacji pomiędzy Gminą Nieborów, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

CEL PROGRAMU

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb Programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Beneficjentem końcowym Programu jest:

1) osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Nieborów wynikający z:

 • prawa własności
 • ograniczonego prawa rzeczowego
 • najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania oraz spełniająca kryteria dochodowe określone w Programie

2) wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

NA CO?

DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, tj:

 • pompa ciepła powietrze / woda
 • pompa ciepła powietrze / powietrze
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
 • ogrzewanie elektryczne lub podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania Programu (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym i/lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 1. Przedsięwzięcie obejmujące:

1) demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) tj.:

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • pompa ciepła powietrze / woda
 • pompa ciepła powietrze / powietrze gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna,
 • kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

2) dodatkowo przedsięwzięcie może obejmować:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do cwu)
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy (ornitologiczna, chiropterologiczna).
 1. Przedsięwzięcie obejmujące zakres z pkt 1 + dodatkowo zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach Programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.
 2. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące:
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy
 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach Programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Wysokość dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub beneficjenta i osób w jego gospodarstwie domowym.

Tabela 1

DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Tabela 2

TERMINY

 • Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Gminą Nysa. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
 • Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.
 • Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie Programu „Ciepłe Mieszkanie”:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

https://www.wfosigw.lodz.pl/dla-beneficjentow/programy-priorytetowe-dla-beneficejntow/jednostki-samorzadu-terytorialnego-i-pozostale-podmioty-dla-beneficjentow/136-programy-priorytetowe-2023-rok/1037-program-priorytetowy-cieple-mieszkanie

Oraz

https://czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/

W razie pytań zapraszam do kontaktu:

pokój 208, nr tel. 46 838 56 13 wew. 208

UWAGA - WAŻNE!

 • Jakiekolwiek prace i zakupy związane z realizacją Zadania w lokalu mieszkalnym, na które przysługuje dotacja, nie mogą być poczynione przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.
 • Stan prawny lokalu, na który składany jest wniosek o udzielenie dotacji, musi być w pełni uregulowany.
 • Urząd Gminy Nieborów informuje, że nie współpracuje z żadnym z wykonawców w zakresie zadań objętych niniejszym Programem. Tym samym wybór wykonawcy jest swobodną decyzją Beneficjentów

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Inne opcje