UG Nieborów

Na skróty

Treść strony

Stanowisko i protest ws. CPK i korytarzy kolejowych

                                                         

Witam

W związku z kolejną wrzutkom i niespodziankom dla samorządów i mieszkańców najpierw o CPK a teraz z korytarzami kolejowymi a chcę powiedzieć że czeka nas w niedługim czasie ten sam sposób działania w zakresie dróg.

Strona rządowa dawkuje nam niespodzianki robiąc i traktując stronę społeczną niepoważnie tak nieprzygotowanymi planami nazywając to że będą mieli konsultacje społeczne w dodatku w tak krótkim czasie i w takiej formie.

Ten styl pracy jest nie do przyjęcia. Postanowiłem przygotować stanowisko - protest, który mogą wykorzystać samorządy jak również osoby fizyczne i prawne.

Jeśli była by taka potrzeba chętnie mogę uczestniczyć w spotkaniach środowiskowych mówiąc o zagrożeniach dla samorządów, przedsiębiorstw, a przede wszystkim mieszkańcom wynikających ze specustaw CPK, Kolei i dróg

Mój tel 502 56 94 85

Podaję również dużo materiału z zakresu wysiedleń i kłopotów jakie mogą nas spotkać, kiedy nie będziemy wspólnie reagować i działać.

https://www.dropbox.com/sh/r85h0sdb9f25jf7/AABlpHOnZ4Y4rjZIce2ulGEJa?dl=0

Z wyrazami szacunku

Tadeusz Szymańczak

Poseł na Sejm RP I kadencji

 

 

Projekt

Stanowisko i protest ws. CPK i korytarzy kolejowych

W związku z tym że  został nakreślony Strategiczne Studium Lokalizacyjne inwestycji kolei dużych prędkości i wyznaczeniu korytarzy kolejowych. – W chwili obecnej dokument ten jest na etapie tzw. konsultacji społecznych. Chciałbym podkreślić, że na żadnym etapie jego powstawania nie mieliśmy żadnej wiedzy o jego opracowywaniu. Na żadnym z etapów nie byliśmy też proszeni o włączenie się do prac lub o wyrażenie opinii w jakiejkolwiek kwestii, która wiązałaby się z przebiegiem projektowanych linii przez teren naszych gmin Baranów, Teresin, Wiskitki

Po zapoznaniu się z dokumentem możemy stwierdzić jednoznacznie, że proponowany przebieg tych korytarzy kolejowych wiąże się z szeregiem bardzo negatywnych następstw dla mieszkańców naszych Gmin.

Gminy nasze leżą już w planowanej rezerwacji terenów pod CPK gdzie również wyrażaliśmy i wyrażamy negatywne skutki dla środowiska i mieszkańców gdzie w taki sam sposób są prowadzone tzw. konsultacje społeczne, a w zasadzie monolog jednej strony jako inwestora. Ta sytuacja jest dodatkowym elementem psucia stosunków między stroną społeczną a stroną rządową. Spodziewamy się kolejnych turbulencji na terenie naszych gmin ja się ukarze siatka dróg która zostanie nałożona na te dwie inwestycje.

Przygotowanie projektowania tak poważnych inwestycji pokasuje kompletne braki i nieprzygotowanie do rzeczowej konsultacji ze stroną społeczną. Dokumentacja prawna pod te inwestycje takie jak Specustawa o CPK, Specustawa o liniach kolejowych, specustawa drogowa, na podstawie faktów i doświadczeń pokazuje jak mieszkańcy są traktowani i pozbawiani swoich nieruchomości z rażącym naruszaniem praw nabytych.

Dlatego uznajemy

Działanie takie jest nie zgodne i sprzeczne z Konstytucją oraz podstawowymi zasadami współżycia społecznego oraz obowiązującymi w Unii Europejskiej konwencjami takimi jak:

1.     Konwencja z Aarhus (Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska, podpisana 25 czerwca 1998 w Aarhus, w Danii, podczas IV Paneuropejskiej Konferencji Ministrów Ochrony Środowiska. Konwencja weszła w życie 30 października 2001) Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030780706

2.      Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. wielostronna umowa przyjęta w ramach Rady Europy 20 października 2000 roku we Florencjiratyfikowana przez Polskę w roku 2004. Głównym celem Konwencji jest promowanie działań na rzecz krajobrazu, jego ochrona, zarządzanie i planowanie oraz organizowanie europejskiej współpracy w tym zakresie

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20060140098

3.     Z podkreśleniem faktu iż obecnie nie istnieje żaden system pomiaru hałasu lotniczego udostępniony w czasie rzeczywistym społeczeństwu zamieszkującemu obszary około lotniskowe w kraju. Uchybienie te oraz brak spójnego programu ochrony przed hałasem lotniczym stanowi rażące nie wypełnienie dyrektywy 2002/49/EC (Environmental Noise Directive – END) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0049

4.     Prowadzone działania zmierzające do wysiedlenia lokalnej ludności za odgórnie narzucone kwoty przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. i ustanowioną tzw. spec ustawę nie zgodną z prawem Unii Europejskiej są rażącą próbą odebrania własności ziemi i nieruchomości lokalnemu społeczeństwu.

Proces, legislacja uchwalania ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym został wykonany z pominięciem konsultacji społecznych w gminach na które inwestycja będzie oddziaływać np. przez ruch lotniczy przemieszczających się na niskich pułapach samolotów w drodze do lądowania i startu z mega lotniska. Jest to również pogwałcenie ustaleń konwencji z Aarhus.

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001089

https://www.lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych/

Narusz Ustawę     Art. 3. Ochrona gruntów rolnych i leśnych 

1. Ochrona gruntów rolnych polega na:

1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne;

2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi;

3)  rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze;

4) zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych;

5)  ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.

2.  Ochrona gruntów leśnych polega na:

1)  ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze;

2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej i ruchów masowych ziemi;

3)  przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej;

4) poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności;

5) ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.

II Projekt kolei dużych prędkości

Strategiczne Studium Lokalizacyjne w ocenie społeczności lokalnej jak i bardzo dużej ilość samorządów protestuje i sprzeciwia się takim trybem postępowania z naruszeniem zasad wzajemnej współpracy pomiędzy stroną społeczną a stroną rządową.

Jakie skutki i zagrożenia niesie ten projekt i takie działania

Ø Pokazywane mapki z projektów tych korytarzy kolejowych w wielu miejscach się urywa i nie jest powiązana z celem do którego ma zmierzać. Przykładem jest rozpatrywanie tego projektu na Sesji Rady Gminy w Wiskitkach gdzie ślad tej linii kończy się na granicy gminy a Wójt i radni gminy wyraża głębokie zdziwienie, wątpliwości i sens w takie konsultacje społeczne

Ø Wprowadzenie przez teren samorządów tego korytarza przynosi tylko duże straty nie tylko dla gminy ale także a może przede wszystkim dla mieszkańców.

Ø Wysiedlanie mieszkańców, którzy znajdują się w pasie korytarza kolejowego z naruszeniem prawa przy znacznie zaniżonych wartościach ich nieruchomości, naruszania ich godności i praw konstytucyjnych

Ø Olbrzymi hałas i pomniejszenie wartości nieruchomości bez żadnej rekompensaty

Ø Brak możliwości ściągania inwestorów na tereny tych gmin, bez możliwości węzła kolejowego lub stacji kolejowej

Ø Podział gospodarstw i nieruchomości z utrudnieniem a w niektórych przypadkach brakiem dojazdu do tych nieruchomości bez możliwości rekompensaty

Ø Wypieranie i niechęć inwestorów w wykupywania resztówek które utraciły wartość i nie mają nabywców z tego powodu strona rządowa nie może obciążać tymi kosztami dotkniętych mieszkańców wysiedleniami

Wzywamy Rząd Rzecz Pospolitej Polskiej do wycofania się z takich praktyk prawnych które są skierowanie przeciw mieszkańcom z uwagi na szkodliwość dla środowiska oraz zdrowia i życia naszej społeczności.

Tadeusz Szymańczak i grupa 2020 02 23

Można wykreślić z tytułu (projekt i w stopce nazwisko ) i wysłać jako własne stanowisko

« wstecz

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.