Urząd Gminy Nieborów

Na skróty

Treść strony

Informacja Wójta Gminy Nieborów

o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Nieborów

Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Nieborów z dnia 3 marca 2023 r.

w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Bełchowie oraz sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieborów

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu nr 1-2023

Warunkowość i ekoschematy- szkolenie ŁODR Bratoszewice

UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu dotycząca ptasiej grypy

Informacja WIORIN związana z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia

Informacja o bezpłatnej kolonoskopii

Informacja Starosty - modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Bednarach-Kolonii, Karolewie i Sypniu

Informacja Starosty - modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Bednarach-Kolonii, Karolewie i Sypniu

Komunikat skierowany do odbiorców wody z wodociągu w Bełchowie

Gmina Nieborów informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu, przeprowadził badania jakości wody z wodociągu w Bełchowie zaopatrującego miejscowości: Bełchów, Dzierzgówek w powiecie łowickim, w którym stwierdził obecność bakterii grupy coli.

 

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów, w sieci z uwagi na stwierdzenie ich obecności w ilości  < 10 jtk/100ml jednocześnie wykluczając obecność w badanych próbkach wody parametrów Escherichia coli oraz enterokoków w związku z czym wprowadzono warunkową przydatność wody do spożycia.

 

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

 

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda do celów spożywczych oraz higienicznych może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Przegotowania wymaga woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

 

Woda bez przegotowania może być stosowana do prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

 

 

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Informacja Wójta Gminy Nieborów

dotycząca naboru do Rządowego Programu Ochrony Zabytków

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w formie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nieborów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030. Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu dokumentu. Konsultacje społeczne odbędą się w dniach 18.01.2023 r. – 07.02.2023 r.

Badanie GUS - Koniunktura w rolnictwie

Badanie GUS - Koniunktura w rolnictwie

Informacja dla mieszkańców gminy Nieborów w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Informacja Wójta Gminy Nieborów dotycząca pomocy mieszkańcom przy zakupie węgla oraz WNIOSEK o sprzedaż węgla

Wójt Gminy Nieborów informuje, że w związku z ustawą z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, od 02.01.2023r. można składać wnioski na zakup paliw stałych: groszku, orzecha oraz kostki.
Wnioski, które nie zostały zrealizowane do końca roku, będą realizowane w pierwszej kolejności w nowym roku.
Osoby, które nie nabyły węgla na zasadach preferencyjnych preferencyjnych w 2022 roku, mogą zakupić w 2023 roku 3 tony.
W związku z powyższym osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem paliwa stałego: groszku, węgla orzech lub miału, powinny złożyć WNIOSEK O ZAKUP PPREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE W GMINIE NIEBORÓW, którego druk można odebrać w Urzędzie Nieborów w godzinach otwarcia:
poniedziałek - 10:00 - 18:00
wtorek - piatek - 7:00 - 15:00.
Druk wniosku jest również dostępny
na stronie internetowej gminy:
na stronie BIP
Wnioski są przyjmowane od 02.01.2023r. w Urzędzie Gminy.
Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz. U. poz. 1692 i 1967 ).
Osoby, które złożyły wniosek, czekają na telefon z Urzędu Gminy Nieborów o możliwości dokonania zakupu preferencyjnego. Po otrzymaniu informacji o możliwości zakupu preferencyjnego należy dokonać zapłaty za odpowiednią ilość paliwa (cena paliwa stałego 1950 zł brutto za 1 tonę).
Cena nie obejmuje kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.
Po dokonaniu płatności za węgiel należy zgłosić się do Urzędu Gminy Nieborów celem odbioru faktury z potwierdzeniem dokonania zapłaty. Z fakturą należy zgłosić się do odpowiedniego punktu dystrybucji na terenie Gminy Nieborów (punkty przydzielone są ze względu na dostępność paliwa).
UWAGA:
osobom, które dokonały przelewu bez powiadomienia nie zostanie wydana faktura, a środki zostaną zwrócone na konto.

Wójt Gminy Nieborów

Jarosław Papuga

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.

Wnioski można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 30 listopada 2022 roku:

- osobiście w Urzędzie Gminy (pokój 205),

- elektronicznie (WNIOSEK musi być opatrzony podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego),

- korespondencyjnie.

Wzór wniosku:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.

PUE ZUS