UG Nieborów

Na skróty

Treść strony

Wzór deklaracji i aktualne stawki

Od dnia 01.02.2020 r. zmienia się stawka za odpady komunalne, która zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nieborów Nr XVIII/110/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. wynosić będzie:

 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 28,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 • miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – ustalona została w wysokości 56,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość *,
 • w przypadku zadeklarowania przez właściciela zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych stawka, na podstawie uchwały Rady Gminy, ulega obniżeniu o 28,57 % należnej miesięcznej opłaty i wynosi 20,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

 

W przypadku chęci skorzystania ze zwolnienia z  części opłaty z powodu zadeklarowania posiadania kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiące odpady komunalne należy złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie obowiązuje od miesiąca w którym zostanie złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą stawki właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do składania nowej deklaracji, a opłatę uiszcza w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu.

UWAGA ! ! ! 
ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Opłatę należy wnosić:

 1.  na konto Urzędu Gminy Nieborów Nr
  53 9288 1066 1144 7148 2000 0330 
  BSZŁ O/Nieborów

 wpisując imię i nazwisko właściciela nieruchomości, oraz adres nieruchomości na której wytwarzane są odpady   Tytułem: „opłata za gospodarowanie odpadami …. kwartał 2020 r.,

 1. lub - kasie Urzędu Gminy Nieborów w godz.:
  poniedziałek  10:00-17:45 (przerwa 14:00-14:45)
  wtorek  - piątek  7:15 - 14:00,
 2. lub - u inkasenta – sołtysa wsi.

 

Terminy płatności:

 1. I kwartał do 20.02.2020 r.
 2. II kwartał do 20.05.2020 r.
 3. III kwartał do 20.08.2020 r.
 4. IV kwartał do 20.11.2020 r.

 

Jednocześnie informuje, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wartości zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów (pokój 207).

 

 

Uchwała nr XVIII/111/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała nr XVIII/110/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.