UG Nieborów

Na skróty

Treść strony

Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Nieborów z dnia 4 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 70/2020
Wójta Gminy Nieborów

z dnia 4 listopada 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia
rocznego programu współpracy
Gminy Nieborów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2021

 

Na podstawie §5 uchwały NR LIX/281/2010 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1.1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, zwanego dalej „projektem uchwały”.

  1. projekt uchwały zostanie zamieszczony:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.nieborow.pl, na stronie internetowej Urzędu www.nieborow.pl

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nieborów.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 4 listopada 2020 r. do dnia 19 listopada 2020 r.

§ 3.1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały.

  1. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2. w sekretariacie Urzędu Gminy Nieborów, lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej gmina@nieborow.pl na FORMULARZU DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW, stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020 poz.1057 t.j.).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nieborów

/-/ Jarosław Papuga

 

 

drukuj (Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Nieborów z dnia 4 listopada 2020 r.)

  • autor: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów, data: 2020-11-04

« wstecz

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.